Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţie integrală împotriva violenţei domestice (Monitorul Oficial al Statului nr. 313 din 29 decembrie 2009), acordă şi garantează femeilor care sunt sau au fost victime ale violenţei domestice, o serie de drepturi pentru ca acestea să poată pune capăt relaţiei violente şi să îşi poată relua viaţa. 

Aceste drepturi sunt universale, în sensul că le sunt garantate tuturor femeilor care au suferit vreun act de violenţă domestică, indiferent de originea şi de religia lor sau de orice altă condiţie sau circumstanţă personală sau socială. 

Cine este victimă violenţei domestice?

(Art. 1 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, a Măsurilor de protecţie integrală împotriva violenţei domestice) În conformitate cu prevederile Legii Organice 1/2004, este o victimă a violenţei domestice femeia care suferă orice act de violenţă fizică şi psihologică, inclusiv agresiuni împotriva libertăţii sexuale, ameninţările, constrângerile sau privarea arbitrară de libertate, exercitate asupra sa de către persoana care este sau a fost soţul său sau de către persoana de care este sau a fost legată prin relaţii similare de afecţiune, chiar dacă nu convieţuiesc împreună.

 Acest tip de violenţă este expresia cea mai gravă a discriminării, a situaţiei de inegalitate şi a raportului de putere a bărbaţilor asupra femeilor

DREPTURILE FEMEILOR STRĂINE VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE

 Situaţia rezidenţei în Spania a femeilor străine victime ale violenţei domestice

  Femeile străine care sunt rude ale unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care face parte din acordul privind Spaţiul Economic European. (Art. 9.4 din Decretul Regal 240/2007, din 16 februarie, privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state care fac parte din Acordul privind Spaţiul Economic European)

Pentru păstrarea dreptului de rezidenţă în caz de nulitate a căsătoriei, divorţ sau anulare a înscrierii ca un cuplu înregistrat, femeia care nu provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat care face parte din Acordul privind Spaţiul Economic European va trebui să dovedească că a fost victima violenţei domestice în timpul căsătoriei sau atâta timp cât a format parte dintr-un cuplu înregistrat, circumstanţă care se consideră că se poate demonstra în mod provizoriu atunci când există un ordin de protecţie în favoarea sa sau un raport al procurorului în care se semnalează existenţa indiciilor de violenţă domestică şi în mod definitiv dacă s-a pronunţat o hotărâre judecătorească din care reiese că s-au produs circumstanţele menţionate.

(Art. 17.1 din Legea Organică 1/2004, din 28 decembrie, privind Măsurile de protecţie integrală împotriva violenţei domestice; Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini în Spania şi integrarea lor socială; Regulamentul Legii Organice 4/2000, aprobat prin Decretul Regal 557/2011, din 20 aprilie; Decretul Regal 240/2007, din 16 februarie, privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene şi ai altor state care fac parte din Acordul privind Spaţiul Economic European) Situaţia rezidenţei în Spania a femeilor victime ale violenţei domestice include următoarele posibilităţi: 

     Femeile străine necomunitare: pot avea unul dintre cele două tipuri de permise de rezidenţă şi muncă specifice care se acordă în urma unei situaţii de violenţă domestică: 

• Permis de rezidenţă şi muncă pe cont propriu pentru femeile străine care îşi reîntregesc familia împreună cu soţul sau partenerul lor: (Art. 19.2 din Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind Drepturile şi Libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea lor socială; art. 59.2 din Regulamentul Legii Organice 4/2000, aprobat prin Decretul Regal 557/2011, din 20 aprilie)

o Obţinerea permisului după dictarea, în favoarea femeii, a unui ordin de protecţie sau, în lipsa acestuia, atunci când există un raport al Procurorului care semnalează existenţa indiciilor de violenţă domestică.

o Durata permisului: 5 ani. 

• Permis de rezidenţă temporară şi de muncă pentru circumstanţe excepţionale în care se află femeile străine în situaţie ilegală: (Art. 31 bis din Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea lor socială; art. 131 la 134 din Regulamentul Legii Organice 4/2000, aprobat prin Decretul Regal 557/2011, din 20 aprilie) 

o Cererea permisului începând cu momentul în care s-a dictat un ordin de protecţie în favoarea femeii sau s-a emis un raport de către Procuror, în care se apreciază că există indicii de violenţă domestică. 

o Acordarea permisului atunci când procedura penală se încheie cu o sentinţă de condamnare sau cu o hotărâre judecătorească din care se deduce că femeia a fost o victimă a violenţei domestice, inclusiv prin arhivarea cauzei datorită faptului că inculpatul se află la o adresă necunoscută sau prin clasarea provizorie datorită expulzării denunţatului. 

o Durata permisului: 5 ani. Totuşi, în cursul acestor 5 ani femeia poate primi permis de rezidenţă pe termen lung după ce face o cerere, iar în acest scop se va calcula perioada în care a deţinut un permis provizoriu de rezidenţă temporară şi de muncă. 

o Permis de rezidenţă pentru circumstanţe excepţionale în favoarea copiilor minori sau care au un handicap şi nu sunt capabili din punct de vedere obiectiv să-şi acopere propriile nevoi, sau permis de rezidenţă şi muncă în cazul în care au peste 16 ani şi se află în Spania în momentul denunţului: cerere prezentată de femeia străină în momentul solicitării permisului ei de rezidenţă temporară şi muncă pentru circumstanţe excepţionale, sau în orice alt moment ulterior de-a lungul procesului penal. Acordarea şi durata acestuia sunt aceleaşi ca şi în cazul permisului de rezidenţă temporară şi de muncă pentru circumstanţe excepţionale acordat femeilor străine aflate în situaţie de ilegalitate. 

o Autoritatea administrativă care acordă acest permis pentru circumstanţe excepţionale, va acorda un permis provizoriu de rezidenţă şi muncă în favoarea femeii străine şi, după caz,  permise de rezidenţă sau de rezidenţă şi de muncă provizorii în favoarea copiilor minori sau care au handicap şi care nu sunt capabili din punct de vedere obiectiv să-şi acopere nevoile şi care se află în Spania în momentul denunţului. Aceste permise provizorii se vor încheia în momentul în care se acordă sau se respinge definitiv permisul pentru circumstanţe excepţionale.

       Permisul de rezidenţă temporară şi de muncă în regim de angajat al unei femei străine, se va preschimba la expirare în cazurile în care se întrerupe contractul de muncă sau se suspendă raporturile de muncă din motive de violenţă domestică. (Art. 38.6 din Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea lor socială)

      Protejarea femeilor străine aflate într-o situaţie ilegală şi care sunt victime ale violenţei domestice (Art. 31 bis din Legea Organică 4/2000, din 11 ianuarie, privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor străini din Spania şi integrarea lor socială; Art. 131 la 134 din Regulamentul Legii Organice 4/2000, aprobat prin Decretul Regal 557/2011, din 20 aprilie) • Dacă în momentul în care se denunţă un caz de violenţă domestică se comunică situaţia ilegală a femeii străine: 

o Nu se va deschide procedura administrativă de sancţionare pentru şederea ilegală pe teritoriul spaniol (infracţiune gravă). 

o Se va suspenda procedura administrativă de sancţionare care sa deschis pentru comiterea respectivei infraciuni înainte de depunerea reclamaţiei sau, după caz, executarea posibilelor ordinele de expulzare sau de trimitere în ţară. 

 • După încheierea procedurii penale: 

o Cu o sentinţă de condamnare sau cu o hotărâre judecătorească din care se deduce că femeia a fost o victimă a violenţei domestice, inclusiv prin arhivarea cauzei datorită faptului că inculpatul se află la adresă necunoscută sau prin clasarea provizorie datorită expulzării denunţatului, se va acorda femeii străine permisul de rezidenţă temporară şi de muncă pentru circumstanţe excepţionale şi, după caz, permisele solicitate în favoarea copiilor minori sau care au un handicap şi nu sunt capabili din punct de vedere obiectiv să-şi acopere propriile nevoi. 

o Cu o sentinţă care nu condamnă sau cu o hotărâre judecătorească din care nu se poate deduce existenţa unei situaţii de violenţă domestică i se va respinge femeii străine permisul de rezidenţă temporară şi de muncă datorat unor circumstanţe excepţionale şi, după caz, permisele solicitate în favoarea copiilor minori sau care au un handicap şi nu sunt capabili din punct de vedere obiectiv să-şi acopere propriile nevoi. 

În plus, îşi va pierde valabilitatea permisul provizoriu de rezidenţă şi de muncă acordat femeii străine şi, după caz, permisele provizorii acordate în favoarea copiilor minori sau care au un handicap şi nu sunt capabili din punct de vedere obiectiv să-şi acopere propriile nevoi. Şi se va deschide sau se va continua procedura administrativă de sancţionare pentru şederea ilegală pe teritoriul spaniol. 

     Dreptul la azil (Legea 12/2009, din 30 octombrie, care reglementează dreptul la azil şi la protecţie suplimentară) 

 Condiţia de refugiate li se va recunoaşte femeilor victime ale violenţei domestice care, datorită unor temeri fondate de persecuţie din motive de apartenenţă la un anumit grup social, de gen sau de orientare sexuală, se află în afara ţării lor şi nu pot sau, datorită respectivelor temeri, nu doresc să se afle sub protecţia respectivei ţări, sau femeii apatride care, datorită faptului că nu are cetăţenie şi nu se află în ţara în care îşi avea reedina obişnuită, şi din aceleaşi motive nu poate sau, datorită respectivelor temeri, nu doreşte să se întoarcă în acea ţară: 

• Pentru a se recunoaşte dreptul la azil este necesar ca temerile fondate ale femeilor care sunt obiect al persecuţiei să se bazeze pe acţiuni de persecuţie grave şi să adopte forma unor acte de violenţă fizică sau psihică, inclusiv acte de violenţă sexuală. 

• Pentru a se evalua motivele persecuţiei se va considera că, în funcţie de circumstanţele dominante din ţara de origine, face parte din noţiunea de „un anumit grup social” un grup bazat pe o caracteristică comună legată de orientarea sexuală sau identitatea sexuală. De asemenea, în funcţie de circumstanţele dominante din ţara de origine, sunt incluse persoanele care fug din ţările lor de origine datorită temerilor fondate că vor fi persecutate din motive de sex.

       Programe de întoarcere voluntară a imigranţilor Programele de întoarcere voluntară implementate de Ministerul Muncii si al Asigurărilor Sociale le oferă persoanelor străine (imigranţi, solicitanţi de azil, refugiaţi, persoane care au statut de protecţie subsidiară), care îi manifestă dorinţa de a se întoarce în ţara lor de provenienţă i care îndeplinesc cerinţele prevăzute de vreunul dintre programe posibilitatea de a se întoarce. 

Programele de care ar putea beneficia femeile străine care sunt victime ale violenţei domestice sunt următoarele:

 • Program de întoarcere voluntară asistată, acordându-se o atenţie specială persoanelor vulnerabile: de care se pot beneficia solicitantele de azil, cele care au statutul de protecţie subsidiară i cele care se află într-o situaţie neclară sau care demonstrează, printr-un raport realizat de serviciile sociale municipale sau de instituţia specializată care organizează repatrierea, că sunt victimele violenţei psihologice, fizice sau sexuale. 

• Program de asistenţă socială pentru întoarcerea voluntară: de care se pot beneficia femeile străine vulnerabile aflate într-o situaţie reglementară din punct de vedere administrativ. Este necesar să se afle într-o situaţie de lipsuri si precaritate socială, demonstrată printr-un raport eliberat de serviciile sociale municipale sau de instituţia specializată care organizează întoarcerea, conform căruia sunt victime ale violenţei psihologice, fizice sau sexuale. 

• Program de ajutoare complementare plăţii acumulate i anticipate a ajutorului de omaj, acordate lucrătorilor străini extracomunitari care se întorc voluntar în ţările lor de provenienţă (APRE) i de care pot beneficia femeile cărora li s-a recunoscut dreptul de a primi ajutor de somaj în mod anticipat i acumulat, tocmai în scopul de a le ura întoarcerea, si care provin din ţări cu care Spania a semnat o convenţie bilaterală în materie de Asigurări Sociale.

Puteti descarca aici GHIDUL COMPLECT DREPTURILE SPECIFICE ALE VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE

Sunteti victima violentei domestice? Nu ezitati contactati-ne pentru a va apara drepturile si viata.


Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad